ساعات کار بخش کنسولی
روزهای دوشنبه –چهارشنبه –جمعه
از ساعت ۹:۳۰تا ۱۳:۰۰
ساعات کار سفارت
روزهای دوشنبه تا جمعه
از ساعت ۹ تا ۱۷