درباره ایرلند

شهر دوبلین:

دوبلین، مرکز ایرلند و مهم ترین شهر تاریخی و فرهنگی ایرلند است که دربرگیرنده مراکز مهم سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، هنری و اداری این کشور می باشد. این شهر در شبکه تحقیقات شهرها و جهانی سازی به عنوان شهری شناخته می شود.

شهر دوبلین توسط یک شورای شهرمنتخب مردم که برای یک دوره ۵ساله انتخاب می‌شوند، اداره می شود.